Sponsors 2017


Complete Technology Solutions
Shk. Mohammed bhai Jamali

 M. Moiz bhai & Munira bhen Shafiq

  
Shk. Mustafa bhai Alibhai 

https://www.mrhandyman.com/
Abdul Qader bhai Husain

Shk. Hujefa bhai & Shk. Mansoor bhai Bharmal

Abid bhai Neemuchwala
Shk. Mustafa bhai Hamid

 
www.meychain.com
M. Moiz Jafferji

M. Saleh bhai Mushir